Regulamin promocji

Regulamin promocji "4x 20%"

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki promocji "4x 20%" (zwanej dalej
„Promocją”).
1. Organizatorem Promocji sa Pomorskie Restauracje z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 4, 76-200 Słupsk, NIP: 8391004904

(zwana dalej „Organizatorem” lub „Restauracją”).
2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby pełnoletnie oraz małoletnie powyżej 13 roku życia, które zapoznały się i akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie (zwanymi dalej „Uczestnikami”).
3. W ramach niniejszej Promocji Uczestnicy otrzymywać będą pieczątki, które umieszczane będą na kartach promocyjnych.
4. Karty Promocyjne oraz pieczątki przekazywane będą przez kierowców dostarczających zamówienia.
5. Karty Promocyjne i pieczątki przekazywane będą jedynie w okresie od 26.03.2021 do 31.08.2021 lub do wyczerpania puli kart promocyjnych.
6. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Promocji pod adresem internetowym: https://uprzejmiedonosze.pl/regulamin-promocji .
7. Promocja trwa do 31.08.2021.

§ 2. Zasady Promocji
1. Uczestnik otrzymuje kartę promocyjną, która służy do otrzymywania pieczątek, gdy:

  • złoży zamówienie w Ratusz Bistro, Blue Bistro, Oriental Bistro, poprzez portal pyszne.pl - otrzymuję pustą kartę,
  • złoży zamówienie telefoniczne w Ratusz Bistro, Blue Bistro, Oriental Bistro - otrzymuje pustą kartę,
  • złoży zamówienie poprzez portal: https://ratuszbistro.pl/, https://orientalbistro.pl/, https://bluebistro.pl/, https://annadecroy.pl/ zwane dalej "portale UD" - otrzymuje kartę z jedną pieczątką.

2. Uczestnik otrzymuje po 1 (słownie: jednej) pieczątce za każde zamówienie złożone poprzez portale UD. Promocja nie obejmuje zamówień telefonicznych oraz złożonych przez portal pyszne.pl.
3. W momencie otrzymania 8 (słownie: ósmej) pieczątki na karcie promocyjnej kierowca dostarczający zamówienie odbiera uczestnikowi promocji kartę promocyjną i wręcza kartę zawierającą kod rabatowy.
4. Kod rabatowy upoważnia uczestnika do skorzystania ze zniżki wynoszącej 20% wartości zamówienia po 1 (słownie: jednym) razie w każdym z portali UD.
5. Uczestnik wpisuje kod rabatowy na etapie podsumowania zamówienia w danym portalu UD. Zniżka nalicza się automatycznie.
6. Kierowca nie wystawia nowych pieczątek dla zamówień zrealizowanych ze zniżką 20% udzieloną na podstawie niniejszej promocji.
7. Zniżka o której mowa w § 2. pkt. 4 obejmuje wyłącznie cenę produktów, nie obejmuje kosztów dostawy.
8. Pieczątki, Kupony Promocyjne oraz Produkty Promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a nadto nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

§ 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane Uczestników Promocji wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu i interesie Administratora, którym jest zorganizowanie i przeprowadzenie Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również wykorzystanie danych Uczestników w celach marketingowych w celu przesyłania Uczestnikowi informacji marketingowych i ofert o swoich usługach i produktach, pod warunkiem wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych przez Uczestników. Ponadto celem przetwarzania jest również dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych Promocją, jak również udokumentowanie tych zdarzeń dla celów podatkowych.
3. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest niniejszy Regulamin. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Uczestnika. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym kategoriom osób: spółkom powiązanym z Organizatorem osobowo lub kapitałowo, spółce świadczącej usługi zarządzania, firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym.
6. Dane osobowe Uczestników pozyskane przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją będą przez niego przetwarzane przez czas trwania Promocji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a
pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Restauracja udostępnia adres email: biuro@pomorskierestauracje.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG, ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
§ 4.
[Postanowienia końcowe]
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać pod adresem: biuro@pomorskierestauracje.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia polskiego
prawa.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2021 i Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.